>> Teachers - Parents Association

 

 

Teachers - Parents Association
Sr.No Name Designation
1 Shri. Haribhau Bhagwan Koli President
2 Dr. Rajesh Bhimrao Gavkare Secretary
3 Miss. Surekha Balasaheb Jagtap Member (Parent)
4 Shri. Ravindra Murlidhar Godbole Member (Parent)
5 Shri. Suresh Ramchandra Doke Member (Parent)
6 Shri. Ajitkumar Madhav Korulkar Member (Parent)
7 Shri. Vishnu Dnynoba Babar Member (Parent)
8 Shri. Abhiman Datta Babar Member (Parent)
9 Shri. Hanmant Ramhari Nagtilak Member (Teacher)
10 Shri. Ashok Shankar Mane Member (Teacher)
11 Shri. Ashok Bapusaheb Patil Member (Teacher)
 
 
Copyright Damaji Mahavidyalaya Mangalwedha
Designed & Developed by: AKSHAR info WORLD, Mangalwedha